FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | FIMA SEE Activist
FIMA SEE Activist

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE Activist a.d. Beograd

 

Rešenje o davanju dozvole za osnivanje br. 5/0-51-2441/7-08, od 22.05.2008. godine.
Broj upisa u registar investicionih fondova 5/0-44-4671/3-08 od 05.08.2008. godine.
Datum objavljivanja Skraćenog prospekta 27.05.2008. godine.

 

Vrsta investicionog fonda

 

FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd je zatvoreni investicioni fond koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici, odnosno berzanskom tržištu u inostranstvu.

 

Zatvoreni fond je pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo.

 

Organi zatvorenog fonda su skupština akcionara Fonda i nadzorni odbor Fonda.

 

Datum organizovanja fonda i rok na koji se organizuje

 

Fond je osnovan 05.08.2008. godine. Fond se organizuje na neodređeno vreme.

 

Investiciona politika FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST biće zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti, primarno u akcije društava kojima se trguje na organizovanom tržšitu, a sekundarno u druge investicione poduhvate. Fokus će biti na mid-cap i small cap-segment tržišta koji ima najveći potencijal rasta. Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa veće od stope rasta berzanskih indeksa na referentnim tržištma.

 

FIMA SEE ACTIVIST kako mu i samo ime kaže biće fond koji će nastojati da „aktivističkim“ pristupom učestvuje u procesima korporativnog upravljanja i da se zalaže za kreiranje dodate vrednosti unapređenjem poslovanja i transparentnosti rada kompanija u čije hartije od vrednosti investira.

 

Društvo za upravljanje će investirati imovinu Fonda u region jugoistočne Evrope, u skladu sa zakonskim ograničenjima. Investicioni fokus biće na hartije od vrednosti izdavalaca sa teritorije Republike Srbije, dok će deo imovine biti investiran u regionu, pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu osnivačke skupštine.

 

Podaci o revizoru

 

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge "Grant Thornton" d.o.o. Beograd, Knjeginej Zorke br.2/1, Beograd.
Matični broj: 17304780, Registarski broj BD 43902 od 05.07.2005 , PIB: 100119462

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda br. 82/UG od 13.05.2010. g.

 

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Fima Invest" a.d. Beograd je na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima i br. 5/0-36-1951/4-16 od 10.06.2016. godine o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje izvršila odgovarajuće izmene u prospektu ZIF FIMA SEE Activist a.d.Beograd.

 

Finansijski izveštaji

 • Prospekt FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd 31.12.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 838KB
 • Skraćeni prospekt FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd 31.12.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 512KB
 • Prospekt FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 800KB
 • Zapisnik sa XVI skupštine Akcionara ZIF FIMA SEE ACTIVIST
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.68MB
 • Odluka o izboru eksternog revizora Fonda za 2017 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 186KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2016 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 151KB
 • Odluka o izboru članova i odobrenje ugovora Nadzornog Odbora Fonda za 2016 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 255KB
 • Odluka o raspodeli dobiti - pokriću gubitka Fonda za 2016 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 202KB
 • Odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izvestaja za 2016 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 197KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadzera o radu Fonda za 2016 godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 162KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika XV VANREDNE Skupštine akcionara od 10.08 2016
  FIMA Invest - pdf download PDF 168KB
 • Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara 27 04 2017
  FIMA Invest - pdf download PDF 215KB
 • Izveštaj NO za 2016 god
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.010KB
 • Objava prinosa ZIF SEE ACTIVIST 31.03.2017
  FIMA Invest - pdf download PDF 271KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XVI Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST P 27 04 2017
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Napomene uz FI za ZIF FIMA SEE ACTIVIST za 2016.god
  FIMA Invest - pdf download PDF 6.2MB
 • Finansijski izvestaji FIMA-SEE ACTIVIST za period 01.01.2016.-31.12.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.26MB
 • Finansijski izvestaji i izvestaj revizora za period 01.01.2016.-31.12.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 12.8MB
 • Godisnji izvestaj ZIF FIMA SEE ACTIVIST za 2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 377KB
 • Punomocje za XVI redovnu Skupstinu akcionara od
  FIMA Invest - pdf download PDF 50KB
 • 10 Odluka o usvajanju izvestaja portfolio menadzera o radu Fonda za 2016.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 70KB
 • 9 Odluka o izboru eksternog revizora Fonda za 2017.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 110KB
 • 8 Odluka o usvajanju izvestaja NO za 2016.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 108KB
 • 7 Odluka o izboru clanova i odobrenje ugovora Nadzornog Odbora Fonda za 2016.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 93KB
 • 6 Odluka o raspodeli dobiti pokricu gubitka Fonda za 2016.godinu PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 75KB
 • 4-5 Odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izvestaja za 2016.godinu PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 84KB
 • 3 Odluka o usvajanju izvestaja portfolio menadzera o radu Fonda za 2016 godinu PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 70KB
 • 2 Odluka o usvajanju Zapisnika XV VANREDNE Skupstine akcionara od 10.08.2016.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 70KB
 • 1 Odluka o izboru radnih tela Skupstine akcionara 27.04.2017.PREDLOG
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Objava prinosa ZIF 31.12.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 278KB
 • Prospekt FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 681KB
 • Skraceni prospekt FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 500KB
 • Statut Fima SEE Activist prečišćen tekst 10.08.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.2MB
 • Napomene ZIF Fima SEE Activist 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 739KB
 • Finansijski izveštaji Fima See Activist 1.1-30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1,07MB
 • Zapisnik sa XV vanredne sednice skupštine akcionara Fima SEE Activist ad Beograd održane 10.08.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 3,9MB
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV vanredne skupštine 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 573KB
 • Odluka o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja 01.01-30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 570KB
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija od 10.08.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1,2MB
 • Odluka o izmenama i dopunama statuta od 10.08.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1,6MB
 • Odluka o izboru radnih tela XV vanredna skupština Fima SEE Activist 10.08.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 695KB
 • Napomene ZIF Fima SEE Activist - 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 371KB
 • Finansijski izveštaji Fima See Activist 1.1-30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 762KB
 • Odluka o izbor radnih tela Skupštine akcionara - predlog odluke
  FIMA Invest - pdf download PDF 223KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika XIV vanredne Skupštine akcionara od 03.06.2016 - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 223KB
 • Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a d Beograd - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 227KB
 • Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • Odluka o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja za period 01.01.-30.06. 2016.godinu - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XV vanredne Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beogradp
  FIMA Invest - pdf download PDF 691KB
 • Punomocje za XV vanrednu Skupštinu akcionara od
  FIMA Invest - doc download PDF 49KB
 • Objava prinosa ZIF 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 272KB
 • Prospekt FIMA SEE Activist 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 784KB
 • Odluka o promeni vrste fonda 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 3.2MB
 • Zapisnik XIV vanredne sednice skupštine akcionara Fima SEE Activist a.d. Beograd 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.6MB
 • Odluka o izboru radnih tela 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 698KB
 • Odluka o izmenama i dopunama statuta 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.5MB
 • Odluka o sticanju sopstvenih akcija 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.3MB
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.2MB
 • Odluka o usvajanju zapisnika 03.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 581KB
 • Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika XIII redovne Skupštine akcionara od 26.04.2016 - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a.d. Beograd - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 226KB
 • Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • 5. Odluka o otkupu sopstvenih akcija - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 233KB
 • 6. Odluka o promeni vrste fonda - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 424KB
 • Punomoćje za XIV Skupštinu akcionara
  FIMA Invest - pdf download PDF 49KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XIV vanredne Skupštine akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Odluka o izboru radnih tela
  FIMA Invest - pdf download PDF 678KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadžera
  FIMA Invest - pdf download PDF 557KB
 • Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 620KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2015. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 565KB
 • Zapisnik XIII redovne skupštine akcionara ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.1MB
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa XII vanredne skupštine
  FIMA Invest - pdf download PDF 570KB
 • Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i revizorskog izveštaja za 2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 629KB
 • Odluka o izboru članova i odobrenje ugovora članova nadzornog odbora
  FIMA Invest - pdf download PDF 822KB
 • Odluka o izboru revizora za 2016. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 623KB
 • SEE Activist - Godišnji izvestaj za 2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 347KB
 • Izveštaj Nadzornog odbora 2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 86KB
 • Prinosi Fima SEE Activist 31.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Prinosi Fima SEE Activist 30.09.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 271KB
 • Punomoćje za XIII Skupštinu akcionara od 26.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 49KB
 • SEE Activist -Izveštaj portfolio menadžera 2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 337KB
 • Odluka otkup sopstvenih akcija 26.04.2016. - predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 231KB
 • 1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara 26.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 2. Odluka o usvajanju Zapisnika XII redovne Skupštine akcionara od 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 3. Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2015.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 4-5. Odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izveštaja za 2015.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • 6. Odluka o raspodeli dobiti - pokriću gubitka Fonda za 2015.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 236KB
 • 7. Odluka o izboru članova i odobrenje ugovora Nadzornog Odbora Fonda za 2016.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 315KB
 • 8. Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2015.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 444KB
 • 9. Odluka o izboru eksternog revizora Fonda za 2016.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 447KB
 • 10.Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST ad Beograd 23.03.2016 - predlog 26.4.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 227KB
 • 11. Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd predlog 26.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XIII Skupština akcionara ZIF FIMA SEE ACTIVIST 26.04.2015.p
  FIMA Invest - pdf download PDF 649KB
 • ZIF SEE Activist 2015 revizorski
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.6MB
 • Finansijski izveštaji napomene
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.1MB
 • Odluka o izboru radnih tela 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 43.2KB
 • Odluka o usvajanju zapisnika XI vanredne skupštine akcionara ZIF Fima SEE Activist
  FIMA Invest - pdf download PDF 33.9KB
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju akcija 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 72.6KB
 • Odluka o izmenama i dopunama statuta 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 101KB
 • Odluka o sticanju sopstvenih akcija 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 82.9KB
 • Zapisnik XII vanredne skupštine akcionara Fima SEE Activist
  FIMA Invest - pdf download PDF 327KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XII vanredne Skupštine akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 347KB
 • 1 Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 2 Odluka o usvajanju Zapisnika IX vanredne Skupštine akcionara od 23.03.2016. predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 3 Odluka o poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST ad Beograd 23.03.2016. predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 226KB
 • 4 Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd predlog 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • 5 Odluka o otkupu sopstvenih akcija 23.03.2016. predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 233KB
 • Punomoćje za XII Skupštinu akcionara od 23.03.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 211KB
 • Objava prinosa ZIF 31.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Odluka o izboru radnih tela vanredne skupstine akcionara 28.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 66KB
 • Odluka o izmena i dopunama statuta vanredne skupstine akcionara 28.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 140KB
 • Odluka o otkupu sopstvenih akcija vanredne skupstine 28.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 126KB
 • Odluka o smanjenju kapital i ponistaju sopstvenih akcija vanredne skupstine akcionara 28.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 108KB
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa X vanredne skupstine akcionara 20.10.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 51KB
 • Zapisnik XI vanredne Skupstine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd od 28.12.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 588KB
 • 1 Odluka o izbor radnih tela Skupštine akcionara 28.12.2015predlog doc
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 2 Odluka o usvajanju Zapisnika X vanredne Skupštine akcionara od 28.12. 2015predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • 3 Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a d Beograd 28.12.2015predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 226KB
 • 4 Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd_ predlog 28.12.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • 5 Odluka_otkup_sopstvenih_akcija_28.12 2015predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 233KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju XI vanredne Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 272KB
 • Punomocje za XI Skupštinu akcionara od 28.12.2015.godine
  FIMA Invest - doc download DOC 49KB
 • Obavestenje o otkupu sopstvenih akcija p [13.11.2015]
  FIMA Invest - pdf download PDF 513KB
 • Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) p
  FIMA Invest - pdf download PDF 421KB
 • Obavestenje o otkupu sopstvenih akcija p [28.08.2015.]
  FIMA Invest - pdf download PDF 513KB
 • Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) p
  FIMA Invest - pdf download PDF 421KB
 • Obaveštenje o otkupu sopstvenih akcija [19.06.2015.] - potpisano
  FIMA Invest - pdf download PDF 499KB
 • Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - potpisana
  FIMA Invest - pdf download PDF 408KB
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju akcija
  FIMA Invest - pdf download PDF 116KB
 • Odluka o sticanju sopstvenih akcija
  FIMA Invest - pdf download PDF 136KB
 • Zapisnik sa X skupštine akcionara Fima See Activist
  FIMA Invest - pdf download PDF 509KB
 • Objava prinosa ZIF 30.09.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Punomoćje za X Skupstinu akcionara od 20.10.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 210KB
 • Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara 20.10.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika IX vanredne Skupštine akcionara od 07.08.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Odluka o poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST ad Beograd 20.10.2015-predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 226KB
 • Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd-predlog 20.10.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 224KB
 • Odluka otkup sopstvenih akcija 20.10.2015-predlog
  FIMA Invest - pdf download PDF 233KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju X vanredne Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Statut ZIF 07.08.2015 Prečišćen tekst
  FIMA Invest - pdf download PDF 534KB
 • Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a.d. Beograd 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 523KB
 • Odluka otkup sopstvenih akcija 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 528KB
 • Zapisnik sa IX vanredne skupštine akcionara zatvorenog investicionog fonda Fima Southeastern Europe activist AD Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 551KB
 • Polugodišnji finansijski izveštaji Fima See Activist
  FIMA Invest - pdf download PDF 938KB
 • 1.Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 223KB
 • 2.Odluka o usvajanju Zapisnika VIII vanredne Skupštine akcionara od 03.06.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 223KB
 • 3.Odluka o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja za period 01.01.-30.06.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • 4. Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a d Beograd 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 226KB
 • 5. Odluka o izmenama Statuta Skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd_ predlog 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 225KB
 • 6.Odluka otkup sopstvenih akcija 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 234KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju IX vanredne Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Punomoćje za IX Skupštinu akcionara od 07.08.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 210KB
 • Zapisnik VIII skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Acivist ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 443KB
 • Objava prinosa ZIF 30.06.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Zapisnik VIII skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Acivist ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 492KB
 • Prospekt FIMA SEE Activist
  FIMA Invest - pdf download PDF 825KB
 • Prospekt FIMA SEE Activist April 2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 824KB
 • Zapisnik VII redovne skupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.75MB
 • Odluka o sticanju sopstvenih akcija
  FIMA Invest - pdf download PDF 109KB
 • Obavestenje o bitnom dogadjaju VIII vanredne Skupstina akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST 03.06.2015.
  FIMA Invest - pdf download PDF 270KB
 • Finansijski izveštaji sa napomenama ZIF FIMA SEE Activist ad Beograd za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 6.4MB
 • Izvestaj Nadzornog odbora 2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 85.8KB
 • Revizorski finansijski izveštaj za ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2014. god
  FIMA Invest - pdf download PDF 9125KB
 • Odluka o izbor radnih tela Skupštine akcionara 30.04.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 223KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika VI redovne Skupštine akcionara od 31.03.2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Zapisnik VI skupštine akcionara održane 31.03.2014. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 963KB
 • Izveštaj portfolio menadžera o radu Fonda za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 366KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadžera o radu Fonda za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 222KB
 • Odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izveštaja za 2014.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • Odluka o raspodeli dobiti - pokriću gubitka Fonda za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 237KB
 • Odluka o izboru članova i odobrenje ugovora Nadzornog Odbora Fonda za 2015. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 315KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 445KB
 • Odluka o izboru eksternog revizora Zatvorenog investicionog fonda FIMA Southeastern Europe Activist za 2015.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 447KB
 • Odluka poništenju sopstvenih akcija ZIF SEE ACTIVIST a.d. Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 221KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju VII Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST 30.04.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 275KB
 • Odluka o promeni vrste fonda 03.04.2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 336KB
 • Prospekt FIMA SEE ACTIVIST
  FIMA Invest - pdf download DOC 569KB
 • Usvojena odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadžera za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 93KB
 • Usvojena odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izveštaja za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 97.9KB
 • Usvojena odluka o izboru radnog tela i predsedavajućeg skupštine akcionara
  FIMA Invest - pdf download PDF 102KB
 • Usvojena odluka o usvajanju zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara održane 29.03.2013. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 92.2KB
 • Usvojena odluka o raspodeli dobiti u 2013. godini
  FIMA Invest - pdf download PDF 96KB
 • Usvojena odluka o izboru članova NO Fonda
  FIMA Invest - pdf download PDF 162KB
 • Usvojena odluka o usvajanju izveštaja NO Fonda
  FIMA Invest - pdf download PDF 86.5KB
 • Usvojena odluka o izboru eksternog revizora Fonda za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 93.5KB
 • Napomene uz FI 2013
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.73MB
 • Napomene uz revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2013
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.58MB
 • Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.59MB
 • FI 2013 ZIF SEE ACTIVIST A.D. Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.02MB
 • Zapisnik VI Skupštine akcionara održane 31.03.2014. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 962KB
 • Odluka o izbor radnih tela Skupštine akcionara 31.03.2014.
  FIMA Invest - pdf download PDF 221KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika V redovne Skupštine akcionara od 29.03.2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 221KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja portfolio menadzera o radu Fonda za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 221KB
 • Odluka o usvajanju finansijskih i revizorskih izvestaja za 2013.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 298KB
 • Odluka o raspodeli dobiti - pokriću gubitka Fonda za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 235KB
 • Odluka o usvajanju izveštaja NO za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 513KB
 • Odluka o izboru eksternog revizora Fonda za 2014.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 515KB
 • 2014-Fima-Engagement Proposal GT Revizit SRP
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.30MB
 • Finansijski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d Beograd 2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.95MB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju VI Skupština akcionara - ZIF FIMA SEE ACTIVIST 31.03.2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 312KB
 • Punomoćje za VI Skupštinu akcionara od 31.03.2014.godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 279KB
 • Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2013. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.59MB
 • Napomene uz revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2013
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.58MB
 • SEE Activist - Godisnji izvestaj za 2013
  FIMA Invest - pdf download PDF 343KB
 • Zapisnik V Slupštine akcionara ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd održane 29.03.2013. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.03MB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  2013-Fima-Engagement Proposal GT Revizit SRP Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 1.26MB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Fima Invest_ponuda_2013BTW Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 394KB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  FIMA_Ponuda 2013 Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 554KB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Finansijski izveštaji Fonda za 2012. godinuRevizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 2.71MB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Napomene uz finansijski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2012. godinuRevizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 2.06MB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Revizorski izvestaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2012. godinuRevizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 3.49MB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Zapisnik IV redovne Skupštine akcionara FIMA SEE Activist a.d. Beograd od 30.03.2012Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 751KB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  SEE Activist - Godisnji izvestaj za 2012Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 186KB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Izvestaj Nadzorni odbor 2012 Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 82.7KB
 • Materijal za V redovnu godišnju Skupštinu akcionara
  Izvestaj Nadzorni odbor 2013 Revizorski izveštaj ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd za 2011 godinu PDF 55.1KB
 • Obaveštenje o bitnom dogadjaju Skupštine akcionara- ZIF FIMA SEE ACTIVIST_29.03.2013.
  FIMA Invest - pdf download DOC 127KB
 • Punomoćje za V Skupštinu akcionara od 29.03.2013.godine
  FIMA Invest - doc download DOC 52KB
 • Prinosi ZIF 31.03.2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 238KB
 • Odluka i izboru radnih tela i predsednika Skupštine akcionara
  FIMA Invest - pdf download PDF 90.8KB
 • Odluka o izboru članova NO za 2012.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 124KB
 • Odluka o izboru eksternog revizora za 2012.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 78.5KB
 • Odluka o izmeni delaprospekta
  FIMA Invest - pdf download PDF 67.6KB
 • Odluka o raspodeli dobitka za 2012. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 104KB
 • Odluka o usvajanju finasijskih i revizorskih izveštaja za 2012. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 85.4KB
 • Odluka o usvajanju izvestaja portfolio menadzera
  FIMA Invest - pdf download PDF 74.6KB
 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa IV redovne godišnje Skupštine akcionara održane 30.03.2013. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 80.3KB
 • Odluka o usvajanju zveštaja NO o poslovanju Fonda u 2012.godini
  FIMA Invest - pdf download PDF 68.8KB
 • Zapisnik V redovne godisnje skupstine akcionara od 29.03.2013.godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 811KB
 • Prospekt FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd
  FIMA Invest - pdf download PDF 811KB
 • Objava prinosa ZIF 30.06.2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 269KB
 • Objava prinosa ZIF 30.09.2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 270KB
 • Objava prinosa ZIF 31.12.2013.
  FIMA Invest - pdf download PDF 271KB
 • Objava prinosa ZIF 31.12.2014.
  FIMA Invest - pdf download PDF 274KB