FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | regulativa
Opšta akta Društva
 • Statut FIMA Invest AD - FIMA Invest - pdf download PDF 1.19MB
 • Finansijski izvestaj DZU FIMA Invest 31.12.2010 - FIMA Invest - pdf download PDF 1.60MB
  napomene: FIMA Invest - pdf download PDF 2.12MB
 • Revizorski izvestaj DZU FIMA Invest - FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • Revizorski izvestaj DZU FIMA Invest - FIMA Invest - pdf download PDF 300KB
 • Pravila poslovanja (Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti 5/0-38-1814/10-09 od 03.06.2009.godine) - FIMA Invest - pdf download PDF 732KB
 • Pravilnik o tarifi (Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti 5/0-38-1814/10-09 od 03.06.2009.godine) - FIMA Invest - pdf download PDF 304KB
 • Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju DZU i IF u uslovima
  poremećaja na finansijskom tržištu
  - FIMA Invest - pdf download DOC 38KB
 • Obrazloženje za Uredbu o ulaganju imovine i zaduživanju DZU i IF
  u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu
  - FIMA Invest - pdf download DOC 51KB
 • Pravila poslovanja (prečišćen tekst 27.april 2007.) - FIMA Invest - pdf download PDF 272KB
 • Opšti Tarifnik (prečišćen tekst 27.april 2007.) - FIMA Invest - pdf download PDF 76KB

 

Zakonska regulativa

 

 • Zakon o investicionim fondovima - FIMA Invest - pdf download PDF 367KB
 • Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata -
  FIMA Invest - pdf download PDF 526KB
 • Zakon o privrednim društvima - FIMA Invest - pdf download PDF 681KB
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - FIMA Invest - pdf download PDF 445KB
 • Zakon o porezu na dobit preduzeća - FIMA Invest - pdf download PDF 163KB
 • Zakon o porezu na dohodak gradjana - FIMA Invest - pdf download PDF 311KB
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma - FIMA Invest - pdf download PDF 891KB