FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | o društvu
O društvu - osnovni podaci

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

 

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

 

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

 

Osnivaci Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, sa kvalifikovanim ucešcem su:

1. Maden Jevtic, ul. Crvenih Hrastova 16, Beograd, JMBG 1110971710350 -sa kvalifikovanim ucešcem 32,93 %.

2. Pavlovic Vladimir, Bulevar Mihaila Pupina 145, Beograd, JMBG 1103978790019 – sa kvalifikovanim ucešcem 21,07 %.

3. Milan Marinkovic iz Beograd, Medakoviceva 76, JMBG 0302979880010, sa kvalifikovanim ucešcem 15,88 %.

 

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog ucešca u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenjima Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-37-2819/5-10 od 17.06.2010 za Mladena Jevtica, br. 5/0-37-948/6-14 od 30.04.2014. godine za Vladimira Pavlovica i br.5/0-37-949/6-14 od 30.04.2014. godine za Milana Marinkovica.

 

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-37-950/6-14 od 30.04.2014. godine za Vladimira Draškovića, koji stiče 10,16 % neposrednog učešća u kapitalu Društva, odnosno ukupno 15,85 % posrednog učešća u kapitalu i glasačkim pravima Društva.

 

 

Uprava društva

 

Milan Marinković, direktor

Diplomirani Pravnik Pravnog fakulteta u Beogradu. Radno iskustvo na poslovima sa hartijama od vrednosti stekao je u renomiranim brokersko-dilerskim društvima: od 2003. godine do 2005. godine je radio u BDD „Senzal“ a.d. Beograd, a od 2005. godine je sarađivao sa BDD „FIMA International“ a.d. Beograd. Radio je na poslovima rukovodioca sektora pravnih i korporativnih poslova, sa značajnim iskustvom u poslovima sa hartijama od vrednosti. U kompaniji „LUKOIL-Beopetrol“ a.d. Beograd radio je na poziciji vodećeg specijaliste za korporativno pravo. U svojoj karijeri, gospodin Marinković je pokazao izuzetne organizacione i preduzetničke sposobnosti, kao i sposobnost integrisanja znanja iz oblasti finansijskog tržišta u pozitivni pravni okvir.

 

Vladimir Pavlović, predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Pavlović ima bogato dugogodišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio manager fonda FIMA ProActive). Imajući u vidu da fondovi FIMA Invest-a imaju aktivistički pristup, učesnik je u restrukturiranju više kompanija koje su u portfoliju fonda. Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju Direktora Društva. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine ima CFA zvanje.

 

Bogosav Janković, član

Bogosav Janković, je diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer konstruktivni, Radno iskustvo je sticao u više  renomiranih  kompanija iz oblasti građevinarstva: bio je angažovan  kao direktor kompanije “Energoprojekt Industrija” AD Beograd, generalni direktor “Energprojekt Holding”, direktor OOUR Industrija i termotehnika, direktor Projekt Managament biroa za rukovođenje i relizaciju projekata P-1100* u Bagdadu, Irak i izgradnji vojnih baza u Iraku. Od 2000. godine do danas bio je angažovan u organima upravljanja prestižnih kompanija, na pozicijama člana Odbora direktora Energoprojekt Industrije, člana IOD EPH, člana Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga, člana Upravnog odbora Energoprojekt Industrije, člana Upravnog odbora JUBMES banke, člana Nadzornog odbora Hotela Hyatt Regency, člana Skupštine Energopet-a, člana Privredne komore Srbije.

Od 1988. godine ima položen stručni ispit za rad na spoljnotrgovinskim poslovima, a od 1994. godine poseduje diplomu  Univerziteta na Harvardu iz  oblasti poslovne administracije. Od osnivanja kompanije Peritus Partners Doo Beograd učestovao je na više projekata i izrade poslovnih planova.

 

Ričard Siniša Daničić, član

Ričard Siniša Daničić, je diplomirao na Hawaii Pacifik University u oblasti poslovne administracije i međunarodnog biznisa, ima zvanje magistra u oblasti javne administracije  na Harvard univerzitetu, John F. Kenedy School of Government. Radio kao licencirani broker u regulisanoj industriji za trgovinu “futures” i “option on futures” ugovora poput: energije (nafta, gas, lož ulje i sl.), žitarice (soja, kukuruz, pšenica, i sl.), plemeniti metali (zlato, srebro, platina), nacionalne valute, kreditni istrumenti (bonds, T-Bills, Euro-Dollar), berzanski indeksi. Osnovao savetodavnu firmu specijalizovanu za aktivno promovisanje investicionih mogućnosti, kao i pomoć stranim i domaćim firmama sa ciljem razvoja poslovanja i zauzimanja tržišta. Zaposlen u USAID kao samostalni strušni saradnik za direktne investicije.

 

 

Portfolio menadžer

 

U Društvu trenutno na poslovima portfolio menadžera zaposlen je Miloš Savić.

 

Miloš Savić, CFA nakon završenih osnovnih studija u oblasti menadžmenta, ulazi u program dobijanja prestižne svetske licence CFA instituta i od 2014. godine poseduje CFA zvanje. Miloš se pridružio timu FIMA Investa tokom 2012. godine, kao finansijski analitičar, gde je bio angažovan na poslovima analize hartija od vrednosti listiranim na regionalnim berzama, kao i na poslovima analize i pripreme predloga investicionih mogućnost za FIMA Invest. Aktivno je participirao u procesu realizacije investicionih politika fondova pod upravom FIMA Investa, a od 2016. godine poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera. Teorijske koncepte iz oblasti portfolio menadžmenta, upravljanja rizicima i trgovanja hartijama od vrednosti, kao i primenu istih imao je prilike da usavrši na brojnim seminarima i stručnim usavršavanjima. Od 2013. godine je aktivan član Udruženja finansijskih analitičara Srbije. Miloš govori Engleski jezik. Miloš Savić je na mestu portfolio menadžera zamenio gospodina Vladimira Draškovića.

 

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je rešenjem br. 5/0-35-887/5-12 od 16.05.2012. godine dala saglasnost na Izmene Ugovora o organizovanju br. 148/I od 30.03.2012. godine i Statut br. 147/I od 30.03.2012. godine Društva za upravljanje investicionim fondovima “FIMA Invest”a.d. Beograd.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je rešenjem br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine dala saglasnost na opšta akta Društva za upravljanje investicionim fondovima “FIMA Invest”a.d. Beograd.

 

Finansijski izveštaji

 • Finansijski izveštaji DZU Fima Invest 2016. - FIMA Invest - pdf download PDF 2.03MB
 • Napomene DZU Fima Invest 2016. - FIMA Invest - pdf download PDF 1.28MB
 • DZU Fima Invest 2016 revizorski - FIMA Invest - pdf download PDF 3.8MB
 • Revizorski izveštaj za 2015 god. - FIMA Invest - pdf download PDF 4.3MB
 • Finansijski izveštaji DZU FIMA Invest ad za 2015 god. - FIMA Invest - pdf download PDF 2.3MB
 • Napomene uz FI za 2015 god. - FIMA Invest - pdf download PDF 1.7MB
 • Statut FIMA Invest AD - FIMA Invest - pdf download PDF 1.19MB
 • Revizorski izveštaji sa napomenama DZU Fima Invest a.d. Beograd
  za 2014.godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 5.37MB
 • Finansijski izveštaji sa napomenama DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2014.godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 4.32MB
 • Revizorski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2013.god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.08MB
 • Finansijski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2013.god.(2)
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.81MB
 • Napomene uz finansijske izveštaje DZU FIMA Invest a.d.
  za 2013. god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.46MB
 • Napomene uz revizorske finansijske izveštaje DZU FIMA Invest a.d.
  za 2013. god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.12MB
 • Finansijsji izveštaj DZU FIMA Invest a.d. za 2012. godinu - FIMA Invest - pdf download PDF 2.98MB
 • Napomene DZU FIMA Invest a.d. uz finansijski izveštaj nezavisnog revizora za 2012.godinu - FIMA Invest - pdf download PDF 1.65MB
 • Revizorski izveštaji DZU FIMA Invest a.d. Beograd za 2012.godinu
  DZU FIMA a.d. Invest za 2011. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 1.67MB
 • Izmene i Dopune Ugovora o osnivanju DZU FIMA Invest a.d. - FIMA Invest - pdf download PDF 1.48MB
 • Statut DZU FIMA Invest a.d. - FIMA Invest - pdf download PDF 4.47MB
 • Napomene nezavisnog revizora za
  DZU FIMA a.d. Invest za 2011. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 7.34MB
 • Izveštaj nezavisnog revizora
  DZU FIMA Invest a.d. za 2011. godinu.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.24MB
 • Finansijski izveštaji
  DZU FIMA Invest za 2011. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 4.79MB
 • Napomene uz finansijske izveštaje
  DZU FIMA Invest a.d. za 2011. godinu.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 7.06MB
 • Finansijski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za period od 01.01.-31.12.2009. godine
  - FIMA Invest - pdf download PDF 3.3MB
 • Finansijski izveštaj sa izveštajem nezavisnog revizora
  DZU FIMA Invest a.d. Beograd za 2009. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 4.9MB
 • Napomene uz finansijski izvestaj DZU FIMA Invest a.d.
  za period od 01.01.-31.12.2009.godine.pdf
  - FIMA Invest - pdf download PDF 4.5MB
 • Finansijski izveštaj Društva za upravljanje investicionim fondovima
  Fima Invest ad Beograd za period 01.01.-30.06.2009.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 412KB
 • Napomene uz finansijski izveštaj
  za period 01.01 - 30.06.2009. DZU Fima Invest
  - FIMA Invest - pdf download PDF 156KB
 • Revizorski izveštaj za Društvo – 2009 - FIMA Invest - pdf download PDF 2.2MB
 • Godišnji finansijski izveštaj za Društvo 2008 - FIMA Invest - pdf download PDF 80KB
 • Napomene uz godišnji finansijski izveštaj za Društvo 2008 - FIMA Invest - pdf download PDF 101KB
 • Revizorski izveštaj za Društvo - 2008. - FIMA Invest - pdf download PDF 4.56MB
 • DZU Polugodišnji finansijski izvestaj 30.06.2010 - FIMA Invest - pdf download PDF 9.44MB
 • DZU Napomene uz Polugodišnji finansijski izvestaj - FIMA Invest - pdf download PDF 14.7MB

 

 

Organizaciona šema

 

FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - Organizaciona sema