Uprava društva

Milan Marinković, direktor

Diplomirani Pravnik Pravnog fakulteta u Beogradu. Radno iskustvo na poslovima sa hartijama od vrednosti stekao je u renomiranim brokersko-dilerskim društvima: od 2003. godine do 2005. godine je radio u BDD „Senzal“ a.d. Beograd, a od 2005. godine je sarađivao sa BDD „FIMA International“ a.d. Beograd. Radio je na poslovima rukovodioca sektora pravnih i korporativnih poslova, sa značajnim iskustvom u poslovima sa hartijama od vrednosti. U kompaniji „LUKOIL-Beopetrol“ a.d. Beograd radio je na poziciji vodećeg specijaliste za korporativno pravo. U svojoj karijeri, gospodin Marinković je pokazao izuzetne organizacione i preduzetničke sposobnosti, kao i sposobnost integrisanja znanja iz oblasti finansijskog tržišta u pozitivni pravni okvir.

Vladimir Pavlović, predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Pavlović ima bogato dugogodišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio manager fonda FIMA ProActive). Imajući u vidu da fondovi FIMA Invest-a imaju aktivistički pristup, učesnik je u restrukturiranju više kompanija koje su u portfoliju fonda. Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju Direktora Društva. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine ima CFA zvanje.

Bogosav Janković, član

Bogosav Janković, je diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer konstruktivni, Radno iskustvo je sticao u više  renomiranih  kompanija iz oblasti građevinarstva: bio je angažovan  kao direktor kompanije “Energoprojekt Industrija” AD Beograd, generalni direktor “Energprojekt Holding”, direktor OOUR Industrija i termotehnika, direktor Projekt Managament biroa za rukovođenje i relizaciju projekata P-1100* u Bagdadu, Irak i izgradnji vojnih baza u Iraku. Od 2000. godine do danas bio je angažovan u organima upravljanja prestižnih kompanija, na pozicijama člana Odbora direktora Energoprojekt Industrije, člana IOD EPH, člana Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga, člana Upravnog odbora Energoprojekt Industrije, člana Upravnog odbora JUBMES banke, člana Nadzornog odbora Hotela Hyatt Regency, člana Skupštine Energopet-a, člana Privredne komore Srbije.

Od 1988. godine ima položen stručni ispit za rad na spoljnotrgovinskim poslovima, a od 1994. godine poseduje diplomu  Univerziteta na Harvardu iz  oblasti poslovne administracije. Od osnivanja kompanije Peritus Partners Doo Beograd učestovao je na više projekata i izrade poslovnih planova.

Miloš Videnović, član

Miloš Videnović CFA, ima bogato 11 godišnje iskustvo na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, radeći kako na poslovima  savetnika za poslovne finansije, tako i na poslovima procene vrednosti imovine, restrukturiranja i obezbedjivanja izvora finansiranja u kompanijama, koje su fokusirane na energetski sektor, farmaceutsku proizvodnju i infrastrukturnu izgradnju.

Diplomirao je  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, a od 2010. godine ima CFA zvanje i licencu Američkog društva procenjivača.

Član je instituta ovlašćenih finansijskih analitičara.