Portfolio menadžer

U Društvu trenutno na poslovima portfolio menadžera zaposlen je Miloš Savić.

Miloš Savić, CFA nakon završenih osnovnih studija u oblasti menadžmenta, ulazi u program dobijanja prestižne svetske licence CFA instituta i od 2014. godine poseduje CFA zvanje. Miloš se pridružio timu FIMA Investa tokom 2012. godine, kao finansijski analitičar, gde je bio angažovan na poslovima analize hartija od vrednosti listiranim na regionalnim berzama, kao i na poslovima analize i pripreme predloga investicionih mogućnost za FIMA Invest. Aktivno je participirao u procesu realizacije investicionih politika fondova pod upravom FIMA Investa, a od 2016. godine poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera. Teorijske koncepte iz oblasti portfolio menadžmenta, upravljanja rizicima i trgovanja hartijama od vrednosti, kao i primenu istih imao je prilike da usavrši na brojnim seminarima i stručnim usavršavanjima. Od 2013. godine je aktivan član Udruženja finansijskih analitičara Srbije. Miloš govori Engleski jezik. Miloš Savić je na mestu portfolio menadžera zamenio gospodina Vladimira Draškovića.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je rešenjem br. 5/0-35-887/5-12 od 16.05.2012. godine dala saglasnost na Izmene Ugovora o organizovanju br. 148/I od 30.03.2012. godine i Statut br. 147/I od 30.03.2012. godine Društva za upravljanje investicionim fondovima “FIMA Invest”a.d. Beograd.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je rešenjem br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine dala saglasnost na opšta akta Društva za upravljanje investicionim fondovima “FIMA Invest”a.d. Beograd.