Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

Osnivači Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, sa kvalifikovanim učešćem su:

  1. Pavlović Vladimir, Bulevar Mihaila Pupina 145, Beograd, JMBG 1103978790019 – sa kvalifikovanim učešćem 47,57 %.
  2. Milan Marinković iz Beograd, Medakovićeva 76, JMBG 0302979880010, sa kvalifikovanim učešćem 16,21 %.
  3. Drašković Vladimir , Bulevar maršala Tolbuhina 2/126, Beograd JMBG 0705981780020 sa kvalifikovanim učešćem 10,16 %.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenjima Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br.2/5-103-106/7-18. od 23.02.2018. godine za Vladimira Pavlovića i br.5/0-37-949/6-14 od 30.04.2014. godine za Milana Marinkovića.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-37-950/6-14 od 30.04.2014. godine za Vladimira Draškovića, koji stiče 10,16 % neposrednog učešća u kapitalu Društva, odnosno ukupno 15,85 % posrednog učešća u kapitalu i glasačkim pravima Društva.