Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

Osnivaci Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, sa kvalifikovanim ucešcem su:

1. Maden Jevtic, ul. Crvenih Hrastova 16, Beograd, JMBG 1110971710350 -sa kvalifikovanim ucešcem 32,93 %.

2. Pavlovic Vladimir, Bulevar Mihaila Pupina 145, Beograd, JMBG 1103978790019 – sa kvalifikovanim ucešcem 21,07 %.

3. Milan Marinkovic iz Beograd, Medakoviceva 76, JMBG 0302979880010, sa kvalifikovanim ucešcem 15,88 %.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog ucešca u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenjima Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-37-2819/5-10 od 17.06.2010 za Mladena Jevtica, br. 5/0-37-948/6-14 od 30.04.2014. godine za Vladimira Pavlovica i br.5/0-37-949/6-14 od 30.04.2014. godine za Milana Marinkovica.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-37-950/6-14 od 30.04.2014. godine za Vladimira Draškovića, koji stiče 10,16 % neposrednog učešća u kapitalu Društva, odnosno ukupno 15,85 % posrednog učešća u kapitalu i glasačkim pravima Društva.