FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | kastodi banka
KASTODI BANKA FONDOVA OIF FIMA ProActive
i ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd,
Komercijalna banka a.d. Beograd

Komercijalna Banka a.d. Beograd
ul. Makedonska br.29, Beograd (11 000)
Tel: 011 333-9043
Fax: 011 333-9157
E-mail: vladimir.marevic@kombank.com
Osoba za kontakt: Vladimir Marević

 

Datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje kastodi usluga

 

Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kastodi banke br: 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. i Rešenja Komsije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za proširenje delatnosti kastodi banke br. 5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007.

 

Podaci o kastodi uslugama koje ta banka vrši na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje

 

Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

  1. otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu otvorenog fonda kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u svoje ime, a za račun članova Fonda (zbirni kastodi račun);
  2. otvara novčani račun Fonda, vrši prikupljanje uplata investicionih jedinica, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja imovine i vrši otkup investicionih jedinica;
  3. obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom Fonda;
  4. izvršava naloge Društva za kupovinu i prodaju imovine Fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Prospektom;
  5. kontroliše i potvrđuje obračunatu neto vrednost imovine Fonda, vrednost investicione jedinice;
  6. kontroliše obračun prinosa Fonda;
  7. obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti RS o uočenim nepravilnostima u poslovanju Društva odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
  8. obaveštava Društvo o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom Fonda;
  9. podnosi, u ime Fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima prigovor protiv Društva za upravljanje za štetu nastalu nečinjenjem ili neadekvatnim upravljanjem Fondom.

Kastodi banka može obavljati poslove za više investicionih fondova.

 

Kastodi banka nije povezano lice sa Društvom za upravljanje.

 

Kastodi banka se stara da se prodaja, izdavanje i otkup investicionih jedinica vrši u skladu sa zakonom, pravilima poslovanja i investicionom politikom investicionog fonda.

 

Account with institution

 

SWIFT - BIC:

KOBBRSBGXXX

Name:

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

Street:

SVETOG SAVE 14

City, Country:

BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA

 

Beneficiary

 

IBAN/ Account Number:
RS35205002027262700096

Name:
FIMA INVEST AD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA BEOGRAD

Street:
TRG NIKOLA PASICA 5

City, Country:
11000 BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA