FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | Fond ProActive
Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive

Rešenje o davanju dozvole za rad br. 5/0-34-1102/6-07 od 05.04.2007. godine.
Broj upisa u registar investicionih fondova 5/0-44-2389/5-07 od 04.05.2007. godine.

Datum objavljivanja Prospekta 16.04.2007. godine

 

Vrsta investicionog fonda

 

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 15/2009 od 04.03.2009. godine) Otvoreni fond FIMA ProActive svrstava se u vrstu fondova rasta vrednosti imovine. Osnovna karakteristika ove vrste fonda jeste da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

 1. akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji (dalje Republici), kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
 2. strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
 3. akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

 

Datum organizovanja fonda i rok na koji se organizuje

 

Fond je registrovan kod Komisije za hartije od vrednosti  RS upisom u registar investicionih fondova rešenjem br. 5/0-44-2389/5-07 od 04.05.2007. godine.

 

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

 

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

 

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen je svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova. Istovremeno ovakva vrsta fondova (Fond rasta) nosi veći stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na investiranje u hipotekarne obveznice, kratkoročne dužničke hartije od vrednosti uz garanciju Republike, novčane depozite u bankama, i sl, ali je zahvaljujući disperziji rizika niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine akcije.

 

FIMA ProActive je fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti. Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa, kao i stope rasta koja je na nivou, ili veća od stope rasta berzanskih indeksa.

 

Podaci o revizoru

 

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „Grant Thornton“ d.o.o. Beograd, Knjeginej Zorke br.2/1, Beograd.
Matični broj: 17304780, Registarski broj BD 43902 od 05.07.2005 , PIB: 100119462.

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda br. 419/UG od 13.05.2010. g.

 

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Fima Invest" a.d. Beograd je na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima i br. 5/0-36-1951/4-16 od 10.06.2016. godine o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje izvršila odgovarajuće izmene u prospektu OIF FIMA ProActive.

 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2017.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2017.
  FIMA Invest - pdf download PDF 346KB
 • Prospekt FIMA ProActive 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 572KB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 334KB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 334KB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.1MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • Prinos FIMA ProActive Decembar 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Prinos FIMA ProActive Septembar 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Prinos FIMA ProActive Jun 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 272KB
 • ProspektFIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 466KB
 • ProspektFIMA ProActive April 2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 467KB
 • Revizorski izveštaj sa napomenama OIF FIMA ProActive za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.35MB
 • Finansijski izveštaji sa napomenama OIF FIMA ProActive za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 5.21MB
 • Napomene uz revizorski izveštaj z a OIF FIMA ProActive za 2013. god.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.96MB
 • Revizorski izveštaj za OIF FIMA ProActive za 2013.god.
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Finansijski izveštaj OIF FIMA ProActive za 2013.god.
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Napomene uz finansijske izveštaje za OIF FIMA ProActive za 2013.god
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 653KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 653KB
 • Prospekt FIMA ProActive 31.12.2011.
  FIMA Invest - pdf download PDF 400KB
 • Prospekt Fonda FIMA ProActive (tekst ažuriran 30.06.2010.)
  FIMA Invest - pdf download DOC 292KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 30.09.2010.
  FIMA ProActiv - doc download DOC 49KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 30.06.2010.
  FIMA Invest - pdf download DOC 50KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 31.12.2009.
  FIMA Invest - pdf download DOC 56KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 51KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 48KB
 • Prinosi FIMA ProActive 30.09.2012
  FIMA Invest - pdf download DOC 49KB
 • Objava rezultata Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 27.5KB
 • Izveštaj o poslovanju FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.4MB

 

Podaci o kretanjima vrednosti fonda

 

 

Imovinu Fonda čini zbir vrednosti svih hartija od vrednosti iz portfolia Fonda i drugih oblika imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i ovim Prospektom.

 

Neto vrednost imovine Fonda po investicionoj jedinici se izračunava svakog radnog dana i objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka i na internet stranici Društva za upravljanje www.fimainvest.com.


Prinosi FIMA ProActive 31.03.2017 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2017 PDF 188KB

Prinosi FIMA ProActive 31.12.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.12.2016 PDF 278KB

Prinosi FIMA ProActive 30.09.2016 Prinosi FIMA ProActive 30.09.2016 PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 30.06.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 272KB

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 190KB

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 274KB

Objava prinosa ZIF 31.03.2015 Objava prinosa ZIF 31.03.2015 PDF 274KB

Prinosi FIMA ProActive 31.12.2014 Prinosi FIMA ProActive 31.12.2014 PDF 273KB

Objava prinosa ZIF 30.09.2014 OKTOBAR Objava prinosa ZIF 30.09.2014 OKTOBAR PDF 273KB

Prinosi FIMA ProActive 30.09.2014 OKTOBAR 2014. Prinosi FIMA ProActive 30.0902014 OKTOBAR 2014. PDF 272KB

Objava prinosa ZIF 30.06.2014 Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 30.06.2014 Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Objava prinosa ZIF 31.03.2014. Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2014. Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 272KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.9.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2013. PDF 272KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.6.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 273KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.02.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 248KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 63.80KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.06.2011. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.6. PDF 127KB

Objava prinosa za FIMA ProActive na dan 31.03.2011.godine FIMA Invest - pdf download PDF 123KB

Objava prinosa za OIF FIMA ProActive na dan 31.03.2010.godine FIMA Invest - pdf download PDF 125KB

Prinos fonda FIMA ProActive FIMA Invest - pdf download PDF 84KB

Objava prinosa za FIMA ProActive FIMA Invest - pdf download PDF 122KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2010. FIMA Invest - word download WORD 49KB


 

Finansijski izveštaji

 

 

Svako zainteresovano lice može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje, svakog radnog dana u periodu od 8:30 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, na adresi Obilićev Venac br.18-20,VI sprat, kao i na internet adresi Društva www.fimainvest.com

 

Takođe, u skladu sa Pravilnikom o radu Društava za upravljanje investicionim fondovima, uvid u određena akta Društva (Pravila poslovanja, Prospekt i Tarifnik) može se izvršiti kod posrednika.

 

 • OIF ProActive 2016 revizorski
  Finansijski izveštaji PDF 8.05MB
 • Napomene ProActive 2016.
  Finansijski izveštaji PDF 16.5MB
 • Finansijski izveštaji 1.1-31.12.2016.
  Finansijski izveštaji PDF 5.35MB
 • Napomene 30.06.2016. OIF
  Napomene PDF 824KB
 • Finansijski izveštaji Fima Proactive 1.1-30.06.2016.
  Finansijski izvestaji 2016 PDF 896KB
 • OIF ProActive 2015 revizorski
  OIF ProActive 2015 revizorski PDF 1.97MB
 • Finansijski izvestaji ProActive 2015
  Finansijski izvestaji ProActive 2015 PDF 5.71MB
 • Napomene OIF FimaProactive 2015p
  Napomene OIF FimaProactive 2015p PDF 1.25MB
 • Revizorski izveštaj OIF FIMA PRoACTIVE za 2012. godinu
  OIF FIMA ProActive za 2011. god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.40MB
 • Finansijski izveštaj OIF FIMA PROACTIVE za 2012.godinu
  OIF FIMA ProActive
  - FIMA Invest - pdf download PDF 4.35MB
 • Napomene uz finansijske izveštaje
  OIF FIMA ProActive za 2011. god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 9.43MB
 • Napomene nezavisnog revizora za
  OIF FIMA ProActive
  - FIMA Invest - pdf download PDF 10.55MB
 • Izveštaj nezavisnog revizora za
  OIF FIMA ProActive za 2011.god.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 5.94MB
 • Finansijski izveštaji za
  OIF FIMA ProActive za 2011. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 9.17MB
 • Finansijski izvestaj FIMA ProActive 31.12.2010.
  za period od 01.01.-31.12.2010. godine.PDF
  - FIMA Invest - pdf download PDF 2.08MB
  napomene: FIMA Invest - pdf download PDF 5.42MB
 • Revizorski izvestaj FIMA ProActive
  za period od 01.01.-31.12.2009. godine.PDF
  - FIMA Invest - pdf download PDF 256KB
 • Finansijski izvestaj za Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive
  za period od 01.01.-31.12.2009. godine.PDF
  - FIMA Invest - pdf download PDF 517KB
 • Finansijski izveštaj sa izveštajem nezavisnog revizora za
  Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za 2009. godinu
  - FIMA Invest - pdf download PDF 5.2MB
 • Napomene uz finansijski izveštaj OIF FIMA ProActive
  za period od 01.01.-31.12.2009. godine
  - FIMA Invest - pdf download DOC 340KB
 • Finansijski izveštaj Otvorenog investicionog fonda
  Fima ProActive za period 01.01 - 30.06.2009.
  - FIMA Invest - pdf download PDF 440KB
 • Napomene uz finansijski izveštaj
  za period 01.01 - 30.06.2009. OIF FIMA ProActive
  - FIMA Invest - pdf download PDF 444KB
 • Revizorski izveštaj OIF FIMA ProActive za period 01.01.-3 0.06. 2009. god - FIMA Invest - pdf download PDF 2.4MB
 • Godišnji finansijski izveštaji za Fond FIMA ProActive- 2008 - FIMA Invest - pdf download PDF 410KB
 • Napomene uz godišnji finansijski izveštaj za
  Fond FIMA ProActive 2008
  FIMA Invest - pdf download PDF 106KB
 • Revizorski izveštaj za Fond FIMA ProActive 2008. - FIMA Invest - pdf download PDF 4.55MB
 • Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj za period od 01.01-30.06.2010.godine - FIMA Invest - pdf download DOC 90KB
 • Polugodišnji finansijski izveštaj za period od 01.01-30.06.2010.
  godine
  - FIMA Invest - pdf download PDF 10.8MB
 • Revizorski izveštaj za period od 01.01-30.06.2010.godine - FIMA Invest - pdf download PDF 33.9MB

 

Mesečni pregled poslovanja Fonda


Arhiva


 

Obrasci ugovora, zahtev za kupovinu investicionih jedinica i prezentacija za klijente

 

 • Ugovor o pristupanju fondu FIMA ProActive - FIMA Invest - pdf download PDF 292KB
 • Zahtev za kupovinu investicionih jedinica -FIMA Invest - pdf download PDF 111KB
 • Nalog za prenos investicionih jedinica između fondova kojima upravlja “FIMA Invest“ a.d. -FIMA Invest - pdf download PDF 260KB