Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE Activist a.d. Beograd

Rešenje o davanju dozvole za osnivanje br. 5/0-51-2441/7-08, od 22.05.2008. godine.
Broj upisa u registar investicionih fondova 5/0-44-4671/3-08 od 05.08.2008. godine.
Datum objavljivanja Skraćenog prospekta 27.05.2008. godine.

Vrsta investicionog fonda

FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd je zatvoreni investicioni fond koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici, odnosno berzanskom tržištu u inostranstvu.

Zatvoreni fond je pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo.

Organi zatvorenog fonda su skupština akcionara Fonda i nadzorni odbor Fonda.

Datum organizovanja fonda i rok na koji se organizuje

Fond je osnovan 05.08.2008. godine. Fond se organizuje na neodređeno vreme.

Investiciona politika FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST biće zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti, primarno u akcije društava kojima se trguje na organizovanom tržšitu, a sekundarno u druge investicione poduhvate. Fokus će biti na mid-cap i small cap-segment tržišta koji ima najveći potencijal rasta. Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa veće od stope rasta berzanskih indeksa na referentnim tržištma.

FIMA SEE ACTIVIST kako mu i samo ime kaže biće fond koji će nastojati da „aktivističkim“ pristupom učestvuje u procesima korporativnog upravljanja i da se zalaže za kreiranje dodate vrednosti unapređenjem poslovanja i transparentnosti rada kompanija u čije hartije od vrednosti investira.

Društvo za upravljanje će investirati imovinu Fonda u region jugoistočne Evrope, u skladu sa zakonskim ograničenjima. Investicioni fokus biće na hartije od vrednosti izdavalaca sa teritorije Republike Srbije, dok će deo imovine biti investiran u regionu, pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu osnivačke skupštine.

Podaci o revizoru

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge “Grant Thornton” d.o.o. Beograd, Knjeginej Zorke br.2/1, Beograd.
Matični broj: 17304780, Registarski broj BD 43902 od 05.07.2005 , PIB: 100119462

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda br. 82/UG od 13.05.2010. g.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Fima Invest” a.d. Beograd je na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima i br. 5/0-36-1951/4-16 od 10.06.2016. godine o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje izvršila odgovarajuće izmene u prospektu ZIF FIMA SEE Activist a.d.Beograd.