Fima ProActive

Rešenje o davanju dozvole za rad br. 5/0-34-1102/6-07 od 05.04.2007. godine.
Broj upisa u registar investicionih fondova 5/0-44-2389/5-07 od 04.05.2007. godine.

Datum objavljivanja Prospekta 16.04.2007. godine

Vrsta investicionog fonda

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 15/2009 od 04.03.2009. godine) Otvoreni fond FIMA ProActive svrstava se u vrstu fondova rasta vrednosti imovine. Osnovna karakteristika ove vrste fonda jeste da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

  1. akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji (dalje Republici), kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  2. strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  3. akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Datum organizovanja fonda i rok na koji se organizuje

Fond je registrovan kod Komisije za hartije od vrednosti  RS upisom u registar investicionih fondova rešenjem br. 5/0-44-2389/5-07 od 04.05.2007. godine.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen je svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova. Istovremeno ovakva vrsta fondova (Fond rasta) nosi veći stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na investiranje u hipotekarne obveznice, kratkoročne dužničke hartije od vrednosti uz garanciju Republike, novčane depozite u bankama, i sl, ali je zahvaljujući disperziji rizika niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine akcije.

FIMA ProActive je fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti. Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa, kao i stope rasta koja je na nivou, ili veća od stope rasta berzanskih indeksa.

Podaci o revizoru

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „Grant Thornton“ d.o.o. Beograd, Knjeginej Zorke br.2/1, Beograd.
Matični broj: 17304780, Registarski broj BD 43902 od 05.07.2005 , PIB: 100119462.

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda br. 419/UG od 13.05.2010. g.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Fima Invest” a.d. Beograd je na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-35-324/5-15 od 26.03.2015. godine o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima i br. 5/0-36-1951/4-16 od 10.06.2016. godine o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje izvršila odgovarajuće izmene u prospektu OIF FIMA ProActive.