Fima Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:30h-16:30h

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

SEKTOR ZA SAVETOVANJE PRI ULAGANJU U INVESTICIONE FONDOVE:
011/41-41-600 011/41-41-601 fax: 011/41-41-606

Vesti:

Obaveštenje o brisanju privatnih investicionih fondova iz Registra investicionih fondova

Komisija za hartije od vrednosti je dana 9.08.2019. godine donela Rešenje br 3/3-105-2151/7-19 o brisanju privatnog investicionog fonda WMEP-1 d.o.o. Beograd iz Registra investicionih fondova, odnosno Rešenje br. 3/3-105-2152/8-19 o brisanju privatnog investicionog fonda WMEP-3 d.o.o. Beograd.


Poziv za XV vanrednu sednicu skupštine akcionara DZU Fima Invest AD Beograd


Poziv za XIV vanrednu sednicu skupštine akcionara DZU Fima Invest AD Beograd


Obaveštenje o prenosu upravljanja na ILIRIKA DZU BEOGRAD


OBAVEŠTENJE


Obaveštenje o pokretanju postupka likvidacije nad Zatvorenim investicionim fondom FIMA SOUTHEASTERN ACTIVIST AD BEOGRAD

Dana 21.12.2018. godine, Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fondova FIMA SOUTHEASTERN ACTIVIST AD BEOGRAD usvojila je odluku o likvidaciji Fonda.

U skladu sa navedenim, dana 26.12.2018.godine usvojeno je Rešenje broj BD 119982/2018 Agencije za privredne registre, kojim je usvojena registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije nad Zatvorenim investicionim fondom FIMA SOUTHEASTERN ACTIVIST AD BEOGRAD.


Radno vreme za praznike

Zbog predstojećih praznika, DZU FIMA Invest AD Beograd neće raditi 01. i 02. januara 2019. godine kao i 07.01.2019.

Srećnu 2019.godinu želi vam DZU FIMA Invest AD Beograd.


Obaveštenje o potrebnoj korekciji NAVa za ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd za period 30.11.2018-16.12.2018.

Poštovani,

U skladu sa članom 70. Pravilnika o investicionim fondovima, ovim putem Vas obaveštavamo o utvrđenoj potrebi korekcije obračuna vrednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SEE Activist“ a.d. Beograd za period 30.11. – 16.12.2018. godine.

Potreba korekcije nastala je kao posledica činjenice da je na dan 30.11.2018. godine, na namenski račun Fonda, uplaćena dividenda emitenta Energoprojekt holding ad Beograd u visini od 50.440,00 RSD, a troškovi navedene uplate nisu iskazani u obračunu.

Razlika u obračunu vrednosti imovine Fonda po akciji u iznosu od 0,01 RSD, nastala je kao posledica neobračunavanja pripadajuće naknade banke za novčano saldiranje dividende u iznosu od 50,44 RSD.

Stoga je neophodno izvršiti izmenu u obračunu vrednosti imovine fonda odnosno uračunati pripadajući trošak naknade banke za novčano saldiranje dividende u iznosu od 50,44 RSD, pa shodno korigovati i iznos ukupnih potraživanja i priliva.


Najljubaznije Vas molimo da, kada budete u prilici, u periodu do 30. novembra ove godine, posetite Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd, radi ažuriranja podataka i neophodne dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine i Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd, kao obveznik dužno je da utvrdi da li je član fonda, odnosno stvarni vlasnik člana fonda funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.


Sopstvene akcije

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 14.9.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-3170/6-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 11.4.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-666/5-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje broj o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016.pdf

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.pdf